ESRO AS ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED
Kehtivad alates 01.01.2013.a.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad elektrienergia müüki üldteenusena AS ESRO (edaspidi nimetatud Võrguettevõtja) tegevuspiirkonnas ja väiketarbija (edaspidi Ostja) vahel (edaspidi koos nimetatud Pooled). Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.
1.2. Üldteenuse kasutaja on Ostja, kellel on kehtiv võrguleping Võrguettevõtjaga, kelle võrguühendus ei ole katkestatud ning kellel ei ole kehtivat Elektrilepingut ühegi Elektrimüüjaga.
1.3. Võrguettevõtja osutab üldteenust vastavalt Elektrituruseadusele ilma vastava Elektrilepingu sõlmimiseta. Üldteenuse korras elektrienergia müük algab Ostja pooltsõlmitud elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast kuupäevast ning lõppeb Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu alusel elektrienergia tarne alguse kuupäevale eelneval päeval.
1.4. Tüüptingimused kehtivad kõigi 01.01.2013 ja hiljem jõus olevate väiketarbijate võrgulepingute kohta.
2. MÕISTED
2.1. Tingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
2.1.1. Ostja – väiketarbija, kes on kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.
2.1.2. Elektrimüüja – tegevusluba omav elektrienergia tarnija, kellega Ostjal on sõlmitud nõuetekohane avatud tarne Elektrileping.
2.1.3. Elektrileping – Ostja ja Elektrimüüja vaheline elektrienergia ostuks sõlmitav leping.
2.1.4. Viivis – sanktsioon Ostja võrgulepingus ettenähtud makse mittetähtaegse tasumise eest.
3. ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE
3.1. Elektrienergia mõõtmine ja üldteenuse koguste määramine toimub vastavalt Võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimustele ja/või õigusaktidele ja on võrdne tarbitud võrguteenuse kogusega.
3.2. Võrguettevõtja kasutab mõõdetud andmeid.
4. ELEKTRIENERGIA HIND
4.1. Võrguettevõtja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus võrgupiirkonnas üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.
4.2. Võrguettevõtja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna (edaspidi Üldteenuse hind) koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma kodulehel (www.esro.ee) järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks. Eraldi tuuakse kodulehel
välja tasu elektrienergia eest ja lisatud müügimarginaal (põhjendatud kulud koos mõistliku kasumiga).
4.3. Üldteenuse hinnale (senti/kWh) lisandub käibemaks.
4.4. Üldteenuse hind on põhitariifne. Kui võrguteenust möödetakse kahetariifselt, siis üldteenuse koguse saamiseks liidetakse päeva- ja öötarbimiste kogused.
5. ELEKTRIENERGIA EEST TASUMINE
5.1. Võrguettevõtja esitab Ostjale arveid ning Ostja tasub Võrguettevõtjale üldteenuse elektrienergia eest vastavalt käesolevatele Tingimustele.
5.2. Ostjale väljastatakse ühine arve üldteenuse ja võrguteenuse eest.
5.3. Võrguettevõtja väljastab Ostjale arve peale kalendrikuu lõppu ja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast arvelduskuu Üldteenuse hinna avaldamist.
5.4. Arve väljastatakse Ostjale vastavalt võrgulepingus kokkulepitule kas paberkandjal või elektrooniliselt.
5.5. Arve mitteõigeaegne kättesaamine ei vabasta Ostjat arve tähtaegse tasumise kohustusest. Kui Ostja ei ole arvet kätte saanud 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale Üldteenuse hinna avaldamist, siis teavitab ta sellest viivitamatult Võrguettevõtjat, kes väljastab koheselt arve duplikaadi. Kui Ostja ei ole 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul peale Üldteenuse hinna avaldamist arve mittelaekumisest Võrguettevõtjat teavitanud, loetakse, et Ostja on arve õigeaegselt kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
5.6. Ostja maksab Võrguettevõtjale tasud arvetel märgitud maksetähtpäevadeks.
5.7. Kui Ostja ei tasu Võrguettevõtjale arvel näidatud summat maksetähtpäevaks, siis on Võrguettevõtjal õigus arvestada ja nõuda Ostjalt Viivise tasumist. Viivist on õigus arvestada 0,1% päevas mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni makse tegeliku laekumise päevani.
5.8. Arvete osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt põhivõlgnevus ning seejärel Viivis, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Makse loetakse tasutuks selle laekumise päeval Võrguettevõtja arveldusarvele või üleandmise päeval Võrguettevõtja kassasse. Ostja kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.
5.9. Kui Ostja osaliselt või täielikult keeldub aktsepteerimast Võrguettevõtja poolt saadetud arvet, kohustub ta sellest Võrguettevõtjale koheselt, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul kirjalikult teatama, märkides mitteaktsepteerimise põhjused. Arve osalise mitteaktsepteerimise korral on Ostja kohustatud tasuma arve aktsepteeritava osa vastavalt maksetähtajale. Võrguettevõtja on kohustatud hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul, arvestades Ostja teatise kättesaamise päevast kontrollima mitteaktsepteerimise põhjuseid ja teatama Ostjale kontrolli tulemustest. Kontrolli läbiviimisest tulenevalt võib Võrguettevõtja määrata arve tasumiseks uue maksetähtpäeva. Juhul, kui arve mitteaktsepteerimine oli põhjendamatu, tasub Ostja Võrguettevõtjale kontrolli läbiviimisega tekitatud kulud Võrguettevõtja hinnakirja alusel.
5.10. Võrguettevõtja võib katkestada Ostja võrguühenduse, vastavalt kehtivale seadusandlusele, kui Ostja on jätnud talle osutatud võrguteenuse või üldteenuse eest makstava rahasumma tasumata.
5.11. Kohtuste rikkumisel korral või kui Ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti-või likvideerimismenetlust või muudest asjaoludest on ilmne, et Ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks täita kohaselt oma kohustusi, võib Võrguettevõtja rakendada Ostjale ettemaksu kuni 25% ulatuses eelmise kaheteistkümne kalendrikuu üldteenuse elektrienergia ja võrguteenuse tarbimisest, arvestades seadustest tulenevate tasude ja maksudega ja teatades Ostjale tasumise korra muutumisest enne tarbimiskuu või muu makseperioodi algust. Ostja peab arve tasuma Võrguettevõtjale arvel näidatud maksetähtpäevaks enne tarbimiskuu või muu tarbimisperioodi algust.
Kui Ostja poolt tasutud ettemakse on suurem tegelikult järgmisel kuul tasumisele kuuluvast maksest, arvestatakse rohkem makstud summa järgmise kuu ettemaksu katteks. Kui tegelik tarbimine on suurem kui ettemakse, tasub Ostja puudu oleva summa Võrguettevõtja poolt esitatud arve alusel.
Ettemaksega elektrienergia eest tasumise perioodi pikkuse määrab Võrguettevõtja vastavalt Ostja maksekäitumisele, kuid see ei saa olla pikem kui 10 (kümme) kuud kui Ostja on tasunud nimetatud perioodi jooksul makseid õigeaegselt. Võrguettevõtja ei tasu Ostjale ettemaksu eest intressi.
5.12. Ebaseaduslikult tarbitud Elektrienergia eest tasutakse vastavalt vastava perioodi Üldteenuse hindadele ja kogusele, mis leitakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
6. VASTUTUS KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST
6.1. Pooled vastutavad õigusaktides ja Tingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise ja teisele Poolele tekitatud kahju eest õigusaktides ja Tingimustes sätestatud korras. Pooled vastutavad muuhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
6.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud ja tõestatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
6.3. Pooled ei vastuta Tingimustest või õigusaktist tulenevate kohustuste rikkumise eest, mis on vabandatavad. Kohustuste rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Muul juhul eeldatakse, et kohustuste rikkumine ei ole vabandatav.
6.4. Pool võib Tüüptingimuste rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Tingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest või Tingimustest ei tulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.
6.5. Kui Ostja on rikkunud käesolevaid Tingimusi, siis Ostja tarbimiskoha võrguühendus katkestatakse võrgulepingu ja/või Võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimustega sätestatud korras.
7. TEAVITAMINE
7.1. Kõik teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku
taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus märgitud või teisele poolele kirjalikult teatatud kontaktandmetel, kui võrgulepingus või Võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi
kokku lepitud kindlat lubatud vormi.
7.2. Ostja teavitab Võrguettevõtjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad Tingimuste täitmist.
8. TINGIMUSTE KEHTIVUS
8.1. Tingimused kehtivad Elektrimüüjaga sõlmitud Elektrilepingu lõppemise kuupäevale järgnevast kuupäevast alates, kui Ostja ei ole sõlminud uut Elektrilepingut ühegi Elektrimüüjaga.
8.2. Tingimused kehtivad Elektrimüüjaga Elektrilepingu sõlmimise päevani või Võrguettevõtjale saadetud uue Elektrilepingu sõlmimise teates märgitud kuupäevani.
8.3. Tingimuste kehtivus lõpeb Võrgulepingu kehtivuse lõppemisel.
8.4. Elektrimüüja teavitab Võrguettevõtjat Elektrilepingu sõlmimisest vähemat 21 päeva ette.
8.5. Elektrimüüja vahetus toimub kuu vahetusel.
8.6. Tingimuste sätteid, mis oma olemuse tõttu reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Tingimuste kehtivuse lõppemist, kohaldatakse Ostjale ka pärast Tingimuste kehtivuse lõppemist.
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Tingimuste täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
9.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus Elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine Pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile või hagiavalduse kohtule.
9.3. Kui Tingimustest tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas.