Liitumise tingimused

1. Liitumisleping

Liitumisleping sõlmitakse

  • uue elektripaigaldise liitumisel elektrivõrguga
  • peakaitsme suurendamisel
  • pingesüsteemi muutmisel (ühefaasiliselt kolmefaasilisele)

2. Liitumistasu määramise põhimõtted
Liitumistasu määratakse liitujaga kooskõlastatud kalkulatsiooni alusel. Liitumistasu eest ehitatakse või rekonstrueeritakse madalpingeliini elektrivõrguettevõtja poolt määratud viisil kuni Tarbija liitumispiirini.
Ühefaasiliselt pingesüsteemilt kolmefaasilisele üleminekul peakaitsme faasivoolu suuruseni kuni 25A kasutatakse liitumistasu arvutamisel sama metoodikaid.

3. Keskmiselt kallimad liitumised

Selle punkti alla kuuluvad liitumised, mille puhul liituja(te) liitmiseks elektrvõrguettevõtja võrguga on seotud suuremad kulutused. Üldjuhul kuuluvad siia liitumised, millede puhul on kvaliteedi tagamiseks vaja ehitada elektrivarustuse keskpingeliine ja trafopunkte. Liituja tasub elektrivõrguettevõttele liitumistasu vastavalt tema peakaitsme faasivoolu suurusele ja lisasumma, mis katab liitumisega seotud kulutused. See lisasumma määratakse liitujaga kooskõlastatud kalkulatsiooni alusel.

4. Ajutised liitujad

Ajutised liitujad ühendatakse pärast otsekulude tasumist. Otsekulude aluseks on liitujaga kooskõlastatud kalkulatsioon.

Liitumistaotlus elektrivõrguga

Elektrivõrguga liitumiseks palume esitada AS ESRO -le Liitumistaotlus.

Taotlusele palume märkida soovitud liitumispunkti kaitsme suurus amprites. Liitumispunkti asukoha täpsustamiseks tuleb lisada taotlusele katastriplaani väljavõte või katastriüksuse (kinnistu) plaani koopia, millel olete tähistanud soovitud liitumispunkti asukoha.
Liitumispunkti asukoha koordinaate on võimalik määrata Maa-ameti Geoportaalis.
Selgelt väljendatud soov ja asukoha kirjeldus kiirendavad asjaajamist.

Vastame Teile 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist tehtava lepingupakkumisega. Kui olete meie poolt pakutud liitumistingimustega nõus, sõlmime liitumislepingu ja väljastame arve.
Arve tasumisel läheb liitumise ehitamine töösse. Liitumisalane tegevus on Eesti Vabariigis reguleeritud “Elektrituruseadusega” ja selle alusel Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud määrusega “Võrgueeskiri”, mis sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga ühendamiseks.

AS ESRO  liitumispõhimõtted ja liitumistasu määrad vastavad nimetatud alusdokumentidele.

Teatis elektripaigaldise nõetekohasuse kohta

Kõigi enda poolt tehtud tööde eest vastutab liituja poolt tellitud elektritööde ettevõtja, kuid elektripaigaldise nõuetekohasuse eest vastutab ikkagi selle valdaja, kes ka otsustab, millal elektripaigaldis pingestada. Selle tõttu on elektriohutusseadusega kehtestatud elektripaigaldise valdajale kohustus esitada sellele võrguettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas elektripaigaldis asub, teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta.
Teatise esitamine eeldab, et on läbi viidud kasutuselevõtu kontroll ja vajadusel ka elektripaigaldise nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine. Teatis peab vastama “Elektriohutusseadusele“.

Valdaja võib volitada teatist esitama ka elektritöid teinud ettevõtjat.
Teatise esitamisega deklareerib valdaja, et tema valduses olev elektripaigaldis on pingestamiseks valmis. Sellega võtab ta endale vastutuse pingestamisega kaasneda võivate kahjude eest. Võrguettevõtja jälgib, et teatises on esitatud kõik vajalikud andmed ning et on teostatud elektripaigaldise liigile vastavad kontrolloperatsioonid.

Muu elektrivõrke puudutav teave

Kõik AS ESRO elektripaigaldiste kaitsevööndis tehtavad tööd tuleb eelnevalt kooskõlastada. Tööde kooskõlastamine on oluline säilitamaks tööde tegijate ja teiste inimeste elu ja tervist, vara ja keskkonda. Kui töödest on teavitatud ja need on kooskõlastatud, saab AS ESRO ohutuse tagamiseks vajadusel elektripaigaldised eelnevalt pingetuks teha.

Kaevetööde puhul on kooskõlastamine oluline sellepärast, et maakaabelliinide olemasolu ja nende asukoht kaevetööde kohas tuleb täpselt kindlaks teha. Tööde kooskõlastamisel kontrollib AS ESRO olemasolevate andmete põhjal võrguettevõtjale kuuluvate elektrikaablite olemasolu.

Elektripaigalise kaitsevööndis tegutsevad isikud vastutavad elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

„Elektriohutusseadus

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus:

alajaamade ja jaotusseadmete ümber – 2 meetrit piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest,

maakaabelliini korral – maa-ala 1 meeter liini äärmistest kaablitest,

õhuliini korral – maa-ala ja õhuruum mõlemal pool liini telge:
– kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit;
– 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;
– 1 kuni 20 kV pingega liinide korral 10 meetrit;
– 35–110 kV pingega liinide korral 25 meetrit.

Elektripaigaldise kaitsevööndis on elektripaigaldise omaniku loata keelatud:

Ehitada, sh. tanklat, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ja langetada puid.

Õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri.

Kõrgepingeõhuliini kaitsevööndis ehitada traattarasid ning rajada loomade joogikohti.

Maakaabelliini kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, ning ladustada ja teisaldada raskusi.