ESRO AS VÕRGUTEENUSTE OSUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED
Kehtivad alates 01.02.2013.a.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad võrguteenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi Tingimused) määravad kindlaks peamised võrguteenuse kasutamise tingimused ESRO AS (edaspidi Võrguettevõtja) ja võrguteenuse kasutaja (edaspidi Ostja) vahel (edaspidi koos nimetatud Pooled) ning need on võrguteenuste osutamise lepingu ehk võrgulepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks lisaks.
1.2. Tingimused kuuluvad kohaldamisele Poolte vahelistes lepingulistes suhetes alates Tingimuste kehtestamise päevast.
1.3. Tingimused ei reguleeri Ostjale elektrienergia müümist.
1.4. Lepingus määratakse kindlaks Liitumispunkti asukoht, Mõõtepunkt, Tarbimiskoht, arveldamise kord, Lepingu alusel tarbitava võrguteenuse kasutamise maksimaalsed võimsused ja Lepingu Poolte andmed jm. tingimused. Leping sõlmitakse kirjalikus vormis.
1.5. Võrguettevõtja selgitab Ostjale tema soovi korral Tingimuste ja Lepingu sisu ning neist tulenevaid Poolte õigusi ja kohustusi.
1.6. Lepingu sõlmimisega kinnitab Ostja, et on tutvunud lepinguga, tingimustega ja hinnakirjaga, on nendest aru saanud ning nõustub nendega.
2. MÕISTED
2.1. Lepingus, Tingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses:
2.1.1 EIC koodid – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh elektrimüüja valimiseks ja vahetamiseks toimuv andmevahetus.
2.1.2. Elektrienergia – võrgust saadav ja/või võrku antav aktiiv- ja reaktiivenergia.
2.1.3. Elektrikatkestus – Liitumispunktis pinge puudumine ühes või mitmes faasis.
2.1.4. Elektripaigaldis – elektrienergia edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum.
2.1.5. Edastamistasu päevatariif – esmaspäevast reedeni talvise vööndiaja järgi kell 7.00 kuni 23.00. (suvel 8.00 kuni 24.00) edastatava päevane aktiivenergia tariif.
2.1.6. Edastamistasu öötariif – esmaspäevast reedeni talvise vööndiaja järgi kella 23.00 kuni 7.00 ning laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt edastatava öine aktiivenergia tariif.
2.1.7. Kasutusvõimsus – Liitumispunkti võrguühenduse perioodi maksimaalne tunni aktiivenergia kogus.
2.1.8. Liitumispunkt – Ostja kasutuses oleva(te) või Ostjale kuuluva(te) energiaseadme(te) ühenduskoht Võrguettevõtja elektrivõrguga. Liitumispunkt määratakse kindlaks liitumislepinguga, piiritlusaktiga või muude kokkulepetega. Liitumispunkt piiritleb Võrguettevõtja ja Ostja vastutuse elektriseadmete teenindamise, korrashoiu ja juhusliku hävimise eest selliselt, et Liitumispunktist Ostja poole jäävate energiaseadmete osas kuulub see Ostjale ja Võrguettevõtja poole jäävate energiaseadmete osas Võrguettevõtjale. Elektripaigaldised kuni Liitumispunktini ja Mõõtesüsteemid kuuluvad Võrguettevõtjale.
2.1.9. Maksetähtpäev – päev, mis on märgitud Võrguettevõtja poolt väljastatavale arvele ja/või tuleneb käesolevatest Tüüptingimustest ja see tähendab päeva, millal Ostja poolt peab olema tasumisele kuuluv summa laekunud Võrguettevõtja pangaarvele või makstud sularahas Võrguettevõtja kassasse.
2.1.10. Mõõtepunkt – koht, kus mõõdetakse Ostjale müüdava Elektrienergia kogust ja teisi Elektrienergia parameetreid. Mõõtepunkti paigaldatakse Võrguettevõtja poolt mõõteseadmed.
2.1.11. Mõõteseadmed – arvesti(d), mõõtemuundurid, programmkell, mõõtetrafod ja muud Võrguettevõtja poolt Elektrienergia mõõtmiseks kasutatavad lisaseadmed.
2.1.12. Ostja – isik, kellega on sõlmitud kirjalik Võrguteenuste kasutamise leping.
2.1.13. Peakaitse – Liitumispunkti ja/või Tarbimiskoha maksimaalset tarbimist piirav seade, mille suurus fikseeritakse Lepingus.
2.1.14. Tarbimiskoht – koht (Ostja elektripaigaldise osa), kus Ostja kasutab või võib kasutada Elektrienergiat ja/või võrguteenuseid.
2.1.15. Viivis – sanktsioon Lepingus ettenähtud makse mittetähtaegse tasumise eest. Viivist on õigus arvestada 0,1 % päevas mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni makse tegeliku laekumise päevani.
2.1.16. Võrguettevõtja – elektriettevõtja, kes osutab võrgu kaudu võrguteenuseid.
2.1.17. Võrguteenus – Võrguettevõtja poolt Ostjale osutatavad teenused, sealhulgas võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis kokkulepitud ulatuses, elektrienergia edastamine liitumispunktini (tootja puhul alates liitumispunktist) ning võrku siseneva ja sealt väljuva elektrienergia koguse kindlaksmääramine.
2.1.18. Võrguühendus – elektriline ühendus Liitumispunktis, mis teeb Ostjal võimalikuks osta Elektrienergiat või võrguteenuseid Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
2.1.19. Vääramatu jõud – mistahes ettenägematu asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks: tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, erandlikud ilmastikuolud (nagu äike, liinide projekteerimisnorme ületav tuul, jäide, lumetuisk), majandusblokaad, sõda, streik, terrorismiakt, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamine, kolmandate isikute tegevusest põhjustatud olukorrad, elektri tootmise või tarbimise piiramine õigusaktis või Lepingus või Tingimustes sätestatud juhtudel ja korras).
3. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE
3.1. Võrguettevõtja osutab Ostjale võrguteenuseid Võrguettevõtja elektrivõrguga liidetud Ostja Tarbimiskoha Liitumispunktis vastavalt Tingimustele ja Lepingule.
3.2. Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid ja nendega seotud lisateenuseid vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Võrgutasude kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.
3.3. Pooled tagavad nende omandis või valduses olevate elektripaigaldiste korrashoiu ja käidu vastavuses Eestis kehtivate õigusaktidega, standarditega ning tehniliste eeskirjade ja normidega.
3.4. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemis häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektripaigaldisi nii, et teiste isikute elektripaigaldistele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.
3.5. Võrguettevõtja tagab liitumispunktis pinge vastavuse Eestis kehtivale pingestandardile. Käesolevate Tingimuste kehtestamise ajal kehtib standard EVS – EN–50160:2010 “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused”. Võrguettevõtja ei vastuta nimetatud standardist erineva sageduse kõikumise eest Vääramatu jõu esinemisel. Võrguettevõtja ei vastuta pinge kvaliteedi alanemise eest elektriseadmetes, mis asuvad Liitumispunktist Ostja pool, samuti juhul, kui pinge kvaliteet alanes vääramatu jõu mõjul.
3.6. Võrguettevõtja tagab Liitumispunktist Võrguettevõtja pool olevate elektriseadmete, samuti Liitumispunktist Ostja pool asuvates Mõõtepunktides Võrguettevõtja mõõteseadmete korrasoleku ja vastutab Elektrienergia kvaliteedi alanemise eest elektriseadmetes, mis paiknevad üksnes enne Võrguettevõtja pool olevat liitumispunkti. Võrguettevõtja haldab temale kuuluvat elektrivõrku kuni Liitumispunktini ning seal hulgas ka Mõõtesüsteeme. Võrguettevõtja tagab Ostja Tarbimiskoha Liitumispunkti Elektrienergiaga varustamise vastavalt Lepingus kokkulepitule, kusjuures Elektrikatkestuse summaarne kestvus ei ületa seadusandlusega kehtestatud võrguteenuste kvaliteedinõuetes ette nähtud ajavahemikke. Võrguettevõtja kohustub pidama elektrikatkestuste arvestust ning kvaliteedinõuete rikkumise korral vähendama võrgutasu vastavalt seadusandlusele.
3.7. Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis alandavad Elektrienergia kvaliteeti ja varustuskindlust võrreldes kehtivate nõuetega, häirivad teiste elektriseadmete kasutamist või mille kasutamine on Eesti Vabariigis kehtestatud normide kohaselt keelatud.
3.8. Ostja võib kasutada võrguühendust üksnes võrgu läbilaskevõime piires ning ei või suurendada Võrguettevõtja poolt lubatud peakaitsmete rakendusvoolu.
3.9. Ostja peab kooskõlastama Võrguettevõtjaga reservlülitusautomaatide, elektrijaamade ülesseadmise ja oma elektrivarustusskeemi muutmise, mis toob kaasa muudatused liitumispunkti võrguühenduse skeemis.
3.10. Ostjal on õigus kontrollida Võrguettevõtja alajaamas asuvaid Ostja elektripaigaldisi, päevasel ajal, teatades sellisest soovist Võrguettevõtjale kirjalikult mõistliku aja ette. Teatega edastab Ostja Võrguettevõtjale volitatud isikute nimekirja, kes peavad omama nõutavat kvalifikatsiooni.
3.11. Ostja peab tagama tema valdustesse Võrguettevõtja poolt paigaldatud seadmete säilimise.
3.12. Võrguettevõtjal on igal ajal õigus kontrollida Ostja Tarbimiskohta ja Mõõtepunkti, samuti Ostja või kolmandate isikute valduses olevat Võrguettevõtja energiaseadmeid või Liitumispunkti ja Mõõtepunkti vahel paiknevaid energiaseadmeid.
3.13. Kui Ostja ei ole 3 (kolme) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea Võrguettevõtja tagama võrguühenduse kasutamise võimalust.
4. ELEKTRIKATKESTUSED
4.1. Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, ja lõpeb, kui elektrivarustus on taastatud. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal.
4.2. Ostja teavitab Võrguettevõtjat elektrikatkestustest Võrguettevõtja poolt selleks avaldatud rikete telefonil või muude sobivate kanalite kaudu.
4.3. Elektrikatkestust ei käsitleta Lepingu rikkumisena ja katkestuste aega ei arvata p.4.1 ettenähtud katkestuse hulka kui elektrikatkestus on tingitud mõnest alljärgnevast põhjusest:
4.3.1 vääramatust jõust, riigi- ja valitsemisorganite otsustest või Ostjaga kooskõlastatud tingimustest;
4.3.2. elektrisüsteemi Ostjate tarbimist piiratakse süsteemihalduri nõudel elektrisüsteemi toimimise tagamiseks erakorralistes olukordades. Sellisel juhul peab Ostja täitma Võrguettevõtja poolt Ostjale edastatud tarbimise piiramise nõudeid;
4.3.3. kui sellega hoitakse ära oht elule, tervisele või varale;
4.3.4. Ostja tegevusest, mis põhjustas Võrguettevõtja seadmete väljalülitumise;
4.3.5. Ostja tegevusest või tegevusetusest, mis tõi kaasa Lepingu tingimuste või käesolevates Tingimustes sätestatud kohustuste rikkumise, nagu näiteks, kuid mitte ainult:
 lepingulise kasutusvõimsuse ja peakaitsme rakendusvoolu ületamise,
 vastavate seadmete rikkumise või nende väljalülitumise jms.
4.3.6. Tingimuste punktis 8.1. nimetatud võrguühenduse katkestamisest Võrguettevõtja poolt, kui Ostja on jätnud tasumata Lepingu alusel tasutava rahasumma või muul viisil oluliselt rikkunud Lepingus ettenähtud kohustust.
4.3.7. kui katkestus on tingitud Võrguettevõtja personali või Lepingu täitmisega, sh. mõõteseadmete osas kontrolli teostamisega seotud isiku personali mittelubamisest Ostja Tarbimiskohas paiknevate mõõteseadmete, peakaitsmete ja nende sekundaarahelate juurde;
4.3.8. Elektrienergia ebaseaduslikust tarbimisest Kliendi poolt.
4.4. Ostja peab arvestama elektrikatkestuse riskiga ja võtma tarvitusele sellekohased mõistlikud abinõud raskete tagajärgede vältimiseks (katkematute toiteallikate, liigpinge ja rikkevoolu kaitseseadmete jms. rajamine), eriti juhul, kui elektrikatkestus Ostja juures võib põhjustada raskeid tagajärgi inimelule, tervisele vm. asjadele analoogsetes olulistes valdkondades.
4.5. Võrguettevõtja teavitab Ostjat plaanilistest Elektrikatkestustest vähemalt 2 (kaks) päeva ette vastavalt p.10.4.
5. ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE
5.1. Võrguettevõtja fikseerib Ostjale müüdava Elektrienergia ja Võrguteenuse koguse Mõõtepunkti paigaldatud Mõõteseadmete näitude ja tarbimiskoguste alusel. Elektrienergia ja Võrguteenuse tarbimise arvestamise aluseks saavad olla üksnes mõõteseadmed, nende ahelad, ja vahetult enne neid asetsev aparatuur, mis on Võrguettevõtja poolt nõuetekohaselt plommitud.
5.2. Ostja maksab kilovatipõhise paketi korral võrguühenduse kasutamise tasu alates 01.detsembrist kuni 30.novembrini (edaspidi: kasutusperiood) igakuuliselt tarbimiskoha igas liitumispunktis võrguühenduse mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse eest. Mõõdetud maksimaalne võimsus jääb järgmise kuu arvelduse aluseks, kui seda järgmisel kuul ei ületata.
5.3. Reaktiivenergia tasude maksmine:
5.3.1. Ostja maksab tarbitud ja/või võrku antud reaktiivenergia eest järgmiselt:
5.3.1.1. Arvestusperioodil tarbitud reaktiivenergia eest, kui tarbitud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrgust tarbitud reaktiivenergia eest tasu ei võeta;
5.3.1.2. Võrku antud reaktiivenergia eest, kui võrku antud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrku antud reaktiivenergia eest tasu ei võeta.
5.4. Ostjad, kellel on kaugloetav mõõtesüsteem, ei pea Võrguettevõtjale mõõteandmeid teatama.
5.5. Peakaitsmed ja Mõõtepunkt peavad reeglina asuma Võrguettevõtja ja Ostja elektriseadmete Liitumispunktis. Kui Mõõtepunkt ei asu Liitumispunktis, võidakse liita või lahutada mõõdetud Elektrienergiale arvestuslikud elektrienergia kaod, kusjuures kao arvestuse aluseks olev näitaja (%) fikseeritakse Lepingus.
5.6. Ostja ei või Võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid Võrguettevõtja elektripaigaldises.
5.7. Ostja ei või rikkuda Võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteemide plomme, ei või mõõtesüsteeme maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada. Sellise tegevuse järgset tarbimist käsitletakse elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamisena.
5.8. Mõõteseadmete tehniline ja metroloogiline teenindamine, rikete kõrvaldamine, uute mõõteseadmete paigaldamine jmt. toimub Võrguettevõtja poolt ja Võrguettevõtja kulul. Ostja soovil mõõteseadmete ümberehitamine (ümberpaigaldamine) toimub Ostja kulul.
5.9. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse seadusandluses sätestatud korras.
5.10. Mõõteseadmete perioodiline vahetamine või asendamine või vahetamine rikke korral ei nõua uue Lepingu sõlmimist. Mõõteseadmete vahetamine fikseeritakse sellekohase aktiga.
5.11. Mõõteseadmete rikete korral, mis ei ole põhjustatud Ostja tegevusest või tegevusetusest määratakse võrguteenuse kogused arvutuslikul teel, võttes arvesse eelmiste või tulevaste perioodide tarbimist, sesoonsust, kontrollmõõtmisi, lepingulisi suurusi jne.
5.12. Kui mõõtevahendi kontrollimisel ilmneb, et mõõtevahendi viga on lubatust suurem, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse koguste ümberarvestamist tagasiulatuvalt kuni 12 kuud.
5.13. Ostjal on õigus esitada Võrguettevõtjale kirjalikult nõudmine mõõtesüsteemi erakorralise kontrolli teostamiseks. Kui taatlemisel selgub, et mõõtevahend osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kulud Võrguettevõtja. Muudel juhtudel kannab kulud Ostja Võrguettevõtja hinnakirja alusel, millele lisandub mõõtevahendi taatlemise tasu. Kui mõõteseadme viga on suurem kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ümberarvestamist tagasiulatuvalt kuni 12 kuud.
5.14. Mõõtepunkti kohta esitab Võrguettevõtja AS Elering andmevahetusplatvormile tunnipõhised aktiivenergia koguste mõõteandmed.
5.15. Võrguettevõtja avaldab oma kodulehel teabe selle kohta, kuidas Ostja pääseb ligi oma tarbimisandmetele.
5.16. Ostja tagab tema omandis või valduses oleval territooriumil ja/või ehitises paiknevate plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide ja mõõtmata vooluahelate plommide puutumatuse ning peab lubama Võrguettevõtjale või Lepingu täitmisega seotud muu isiku personalile töökohutuste täitmisel ilma liigse viivituseta vaba ning tasuta juurdepääsu nimetatud seadmete juurde.
5.17. Ostja peab koheselt teavitama Võrguettevõtjat Ostja Tarbimiskohas asuvate elektriseadmete ja/või mõõteseadmete riketest, kahjustustest, kaotsiminekust või hävimisest. Punktis 5.16 nimetatud kohustuste rikkumise heastamine, samuti Ostja süül kadunud või hävinud elektripaigaldiste, mõõteseadmete ja nende plommide taastamine nõuetele vastavaks toimub Võrguettevõtja poolt Ostja kulul. Nimetatud kulud peavad vastama Võrguettevõtja hinnakirjale või Võrguettevõtja hinnakirjas fikseerimata tööde puhul nende faktilistele kulutustele.
5.18. Võrguettevõtja teostab tema poolt Ostja Tarbimiskoha Mõõtepunkti paigaldatud mõõteseadmete metroloogilist ja tehnilist teenindamist (kohapealne kontroll, perioodiline vahetus, taatlemine). Mõõteseadmete taatlemine toimub kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
6. VÕRGUTASUD
6.1. Ostja tasub Võrguettevõtjale Võrguteenuse eest võrgutasude alusel, mis on kehtestatud kooskõlas Elektrituruseadusega ja avaldatud Võrguettevõtja kodulehel. Samuti on info kehtivatest võrgutasudest tööpäeviti tööajal kättesaadav Võrguettevõtja asukohas.
6.2. Võrguettevõtja teatab Ostjale võrgutasude muutumisest kooskõlas Elektrituruseadusega 90 päeva enne uute võrgutasude kehtivuse algust vähemalt ühe üleriigilise levikuga ajalehe kaudu. Võrguettevõtja esitab võrguteenuse arved uute võrgutasudega nende kehtimise päevast Lepingusse muudatust tegemata.
6.3. Võrguteenuse hinnapaketi vahetamisel tasub Ostja teenustasu vastavalt Võrguettevõtja hinnakirjale. Võrguteenuse hinnapaketti on õigus vahetada tasuta, kui eelmisest paketi vahetusest on möödas vähemalt 12 kuud.
6.4. Ostja tasub tema soovil teostatava tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest vastavalt Võrguettevõtja hinnakirjale või pakkumise kalkulatsioonile.
6.5. Kui Ostja valib hinnapaketi, mis nõuab mõõtesüsteemi ümberseadistamist tasub Ostja ümberseadistamisega seotud kulutused vastavalt Võrguettevõtja lisateenuste hinnakirjale või hinnapakkumisele.
6.6. Uute tariifidega mittenõustumisel on Ostjal õigus lõpetada Leping enne uute tariifide jõustumist, teatades sellest kirjalikult Võrguettevõtjale vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva
ette.
7. VÕRGUTEENUSE EEST TASUMINE
7.1. Võrguettevõtja esitab Ostjale arveid ning Ostja tasub Võrguettevõtjale Võrguteenuse eest Lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras Võrguettevõtja kehtiva hinnakirja alusel, millele lisanduvad elektriaktsiis, taastuvenergia tasu ja käibemaks.
7.2. Ostja kohustub tasuma Võrguettevõtjale Võrguteenuse eest vastavalt Tingimustele ja Lepingule ning makseprobleemide ilmnemisel teatama nendest koheselt Võrguettevõtjale.
7.3. Arveldusperiood on üldjuhul 1 (üks) kalendrikuu.
7.4. Kui Ostja ja Võrguettevõtja on kokku leppinud ampri- või kilovatipõhise hinnapaketi rakendamises ning Tarbimiskohal on mitu Liitumispunkti, siis tasub Ostja iga Liitumispunkti lõikes eraldi.
7.5. Kui Ostja ja Võrguettevõtja on leppinud kokku Võrguteenuse eest tasumiseks kilovatipõhise hinnapaketi, siis kehtib Ostja tarbimiskohas asuvasse igasse liitumispunkti võrguühenduse maksimaalne kasutusvõimsus järgmiseks 12 kuuliseks perioodiks, mis algab alates 01.detsembrist ja kestab kuni 30.novembrini.
7.6. Müüja esitab ostjale arve hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu 10. kuupäeval.
7.7. Arve väljastatakse Ostjale vastavalt kokkulepitule paberkandjal või elektrooniliselt.
7.8. Arve mitteõigeaegne kättesaamine ei vabasta Ostjat arve tähtaegse tasumise kohustusest. Kui Ostja ei ole arvet kätte saanud 15 (viieteistkümne) päeva jooksul peale arveldusperioodi lõppu, siis teavitab ta sellest viivitamatult Võrguettevõtjat, kes väljastab koheselt arve duplikaadi. Kui Ostja ei ole 20 (kahekümne) päeva jooksul peale arveldusperioodi lõppu arve mittelaekumisest Võrguettevõtjat teavitanud, loetakse, et Ostja on arve õigeaegselt kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
7.9. Kui Ostjale väljastatakse arve võrguteenuste eest koos üldteenuse elektrienergiaga, siis väljastab Võrguettevõtja Ostjale arve peale kalendrikuu lõppu ja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast arvelduskuu kauplemisperioodide Üldteenuse hinna avaldamist.
7.10. Ostja maksab Võrguettevõtjale võrguteenuste eest ja muud Lepingust tulenevad tasud arvete alusel nendel märgitud maksetähtpäevadeks, viidates arvel olevale viitenumbrile.
7.11. Ostja on kohustatud tähtaegselt tasuma Lepingust tulenevaid makseid. Kui Ostja ei tasu Võrguettevõtjale kokkulepitud või arvel näidatud summat Maksetähtpäevaks, siis on Võrguettevõtjal õigus arvestada ja nõuda Ostjalt Viivise tasumist. Arvete osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt põhivõlgnevus ning seejärel Viivis, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Makse loetakse tasutuks selle laekumise päeval Võrguettevõtja arveldusarvele või tasumise päeval Võrguettevõtja kassasse. Ostja kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, sh. seoses inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud tasud.
7.12. Kui Ostja osaliselt või täielikult keeldub aktsepteerimast Võrguettevõtja poolt saadetud arvet või makseteatist, kohustub ta sellest Võrguettevõtjale koheselt, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul kirjalikult teatama, märkides mitteaktsepteerimise põhjused. Arve osalise mitteaktsepteerimise korral on Ostja kohustatud tasuma arve aktsepteeritava osa vastavalt maksetähtajale. Võrguettevõtja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul, arvestades Ostja teatise kättesaamise päevast kontrollima mitteaktsepteerimise põhjuseid ja teatama Ostjale kontrolli tulemustest. Kontrolli läbiviimisest tulenevalt võib Võrguettevõtja määrata arve tasumiseks uue Maksetähtpäeva. Juhul, kui arve mitteaktsepteerimine oli põhjendamatu, tasub Ostja Võrguettevõtjale kontrolli läbiviimisega tekitatud kulud Võrguettevõtja hinnakirja alusel. Juhul, kui arve mitteaktsepteerimine oli põhjendatud, tasub Võrguettevõtja Ostjale tekitatud otsesed kulud.
7.13. Võrguettevõtja võib Ostjalt nõuda Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ettemaksu, kui:
7.13.1. Ostja on korduvalt rikkunud Lepingus sätestatud tasumise kohustust;
7.13.2. Võrguettevõtja on katkestanud ajutiselt Ostja võrguühenduse Ostja poolt võrguteenuse eest tasumisega viivitamise tõttu;
7.13.3. Ostja on rohkem kui neljal korral aastas hilinenud maksete tasumisega üle 30 päeva;
7.13.4. Ostja juures avastatakse mõõtesüsteemi rike, selle moonutamine, mõõtesüsteemide või nende plommide rikkumine, kaotsiminek või hävimine, mis toimus Ostja kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tulemusel või Ostja muu tegevuse või tegevusetuse tulemusel;
7.13.5. Võrguettevõtjal on põhjendatud veendumus Ostja mittepiisavas maksevõimes, s.t. Ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust või muudest asjaoludest on ilmne, et Ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks täita koheselt lepingust tulenevaid kohustusi või ilmnevad muud asjaolud, mille tulemusena võib tekkida põhjendatud kahtlused Ostja maksevõimes.
7.14. Ettemaksu suurus on kuni 2 kuu võrguteenuste eeldatav tasu, mis määratakse eelmise 12 kuu keskmise tarbimise alusel. Ettemaksu tasumiseks esitatakse Ostjale arve koos vastava teatega enne tarbimiskuu algust. Ostja peab arve tasuma Võrguettevõtjale arvel näidatud Maksetähtpäevaks enne tarbimiskuu algust. Ettemaksega võrguteenuste eest tasumise perioodi pikkuse määrab Võrguettevõtja vastavalt Ostja maksekäitumisele, kuid see ei saa olla pikem kui 10 (kümme) kuud kui Ostja on tasunud nimetatud perioodi jooksul makseid õigeaegselt. Võrguettevõtja ei tasu Ostjale ettemaksu eest intressi.
8. VÕRGUÜHENDUSE KATKESTAMINE
8.1. Võrguettevõtjal on õigus katkestada Ostja Tarbimiskoha Liitumispunktis võrguühendus, kui Ostja:
8.1.1. ei ole tasunud lepingu alusel tasutava rahasumma, s.h. viiviseid, Lepingus määratud korras ja Maksetähtpäevaks või
8.1.2. on muul viisil oluliselt rikkunud Lepingus või Tingimustes sätestatud kohustust.
8.2.Võrguühendus katkestatakse, kui katkestamise teate saatmisest on möödunud vähemalt 15 päeva ning Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ega sellest võrguettevõtjat teavitanud. Füüsilisest isikust Ostjale edastatakse teade tähtsaadetisena.
8.3. Kui võrguühendus katkestatakse põhjusel, et füüsilisest isikust Ostja on jätnud Võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus ettenähtud rahasumma tasumata raskest haigusest või töötuks jäämisest põhjustatud ajutise maksejõuetuse tõttu, võib Ostja selle asjaolu kohta edastada Võrguettevõtjale kirjaliku teate, millele on lisatud nimetatud asjaolu kinnitav tõend. Ostja kirjaliku teate ja tõendid saanud Võrguettevõtja võib füüsilisest isikust Ostja võrguühenduse katkestada pärast seda, kui Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu katkestamise teate saatmisest 30 päeva jooksul kõrvaldanud ja sellest Võrguettevõtjat teavitanud.
8.4. Kui võrguühendus katkestatakse põhjusel, et Lepingus ettenähtud rahasumma on jäetud tasumata, võib võrguühenduse ajavahemikuks 1. oktoobrist kuni 30. Aprillini katkestada hoones või selle osas, mis on eluruum ning mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, üksnes pärast seda, kui punktis 8.2. nimetatud katkestamise teate saatmisest on möödunud vähemalt 90 päeva ja Ostja ei ole võrguühenduse
katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ning sellest Võrguettevõtjat teavitanud.
8.5. Võrguettevõtja võib paigaldada ja kasutada Ostja võrguühenduse võimsuse piiramiseks asjakohast tehnilist kaitseseadet, kui Ostja on jätnud lepingus ettenähtud rahasumma tasumata või kui ta on lepingust tulenevat kohustust muul viisil oluliselt rikkunud. Võimsuse piiramisest tuleb Ostjale kirjalikult tähtsaadetisena vähemalt 15 päeva ette teatada.
8.6. Võrguettevõtjal on õigus katkestada Ostja Tarbimiskoha Liitumispunktis võrguühendus viivitamatult, kui Ostja:
8.6.1. kasutab elektriseadmeid või elektripaigaldisi, mis halvendavad Elektrienergia kvaliteeti või varustuskindlust Võrguettevõtja elektrivõrgus;
8.6.2. on rikkunud või eemaldanud plommitud kaitsmeid (kaitsmelüliteid), mõõteseadmeid, muutnud ühendusskeemi, Liitumispunkti ja Mõõtepunkti vahel on fikseeritud ebaseaduslik
tarbimine või on fikseeritud muu ebaseadusliku tarbimise juhtum;
8.6.3. ei taga Võrguettevõtja selleks volitatud esindajate juurdepääsu Mõõtepunkti, või Ostja või kolmandate isikute valduses, kuid Võrguettevõtja omanduses olevate elektripaigaldiste juurde nende kontrollimiseks.
8.7. Võrguettevõtja ühendab Ostja süül toimunud Võrguühenduse katkestusel Ostja omanduses või valduses oleva Tarbimiskoha uuesti võrguga pärast seda, kui Ostja on tasunud Võrguettevõtjale Võrguettevõtja elektriseadmete lahti– ja külgeühendamisega seotud kulud Võrguettevõtja kehtiva hinnakirja alusel.
9. VASTUTUS KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST
9.1. Pooled vastutavad õigusaktides, Lepingus ja Tingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise ja teisele Poolele tekitatud kahju eest õigusaktides ja Tingimustes sätestatud korras.
9.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud ja tõestatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
9.3. Võrguettevõtja hüvitab Ostjale elektrikatkestusega tekitatud kahju üksnes juhul, kui kahju tulenes asjaolust, mida Võrguettevõtja sai objektiivselt ette näha, ära hoida või kontrollida ja Ostja on kandnud kahju vaatamata võimalike elektrikatkestusest tulenevate kahjustuste kaitseks rakendatud abinõudele, sealhulgas: paigaldanud arvutite ja oluliste elektriseadmete kaitseks äikesega kaasneda võivate liigpingete eest, elektrivõrgus esineda võivate kiirete pingemuutuste, sh. toitepinge lohkude eest, mis võivad põhjustada häireid Ostja elektriseadmete töös või põhjustada elektriseadmete kahjustumist, katkematud toiteallikad ja liigpingete jm. elektrikatkestuse riski hajutamiseks mõeldud kaitseseadmed.
9.4. Võrguettevõtjalt kahju hüvitamise taotlemiseks esitab Ostja Võrguettevõtjale hiljemalt ühe nädala jooksul pärast arvatavat kahju tekitamist avalduse, milles on toodud kahju tekkimise põhjus ja nõude sisu.
9.4.1. Võrguettevõtja korraldab Ostja avalduse põhjal kahjunõude menetlemise mõistliku aja jooksul. Võrguettevõtjal on õigus tellida täiendavaid ekspertiise, kui see on vajalik asjaoludest objektiivse ülevaate saamiseks.
9.4.2. Ostja peab osutama kaasabi menetlemise läbiviimisel, sealhulgas tutvustama Võrguettevõtjat oma elektripaigaldisega ja selle dokumentatsiooniga mahus, mis on konkreetse sündmuse uurimiseks vajalik.
9.4.3. Kui kahju tekkimise eest ei vastuta Võrguettevõtja, siis avaldust ei rahuldata ja Ostja hüvitab Võrguettevõtjale seoses kahjunõude menetlemisega tekkinud kulud.
9.4.4. Kui Võrguettevõtja vastutab kahju tekkimise eest, hüvitab Võrguettevõtja selle Ostjale mõistliku aja jooksul alates menetluse lõpetamisest.
9.5. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust Vääramatu jõu tõttu. Samuti on vabandatav kohustuse rikkumine, mis on tingitud Lepingu pooleks mitte oleva teise turuosalise (süsteemihaldur, teine võrguettevõtja, tootja, tarbija) tegevusest või tegevusetusest, sh tema elektripaigaldise mittenõuetekohasest toimimisest.
9.6. Ostja vastutab tema valduses paiknevate Võrguettevõtja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab Võrguettevõtjat nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest.
9.7. Ostja vastutab kõikide isikute eest, keda Ostja kasutab oma kohustuste täitmiseks, sh oma töötajate ning töövõtu või käsunduslepingu alusel Ostjaga lepingulistes suhetes olevate isikute eest.
9.8. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas Ostja, hüvitab ta Võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-, asendus või ümberehituskulud.
9.9. Juhul, kui Ostja ei tasu tähtaegselt Võrguteenuse eest, siis on ta kohustatud tasuma Võrguettevõtjale Viivist 0,1 % päevas Võrguettevõtja poolt väljastatud arves määratud tähtajaks.
9.10. Juhul, kui Ostja ei tasu Võrguteenuse- või viivisarvet tähtaegselt või ei täida mõnda muud Lepinguga sätestatud kohustust, mistõttu Võrguettevõtja katkestab Ostja Tarbimiskoha võrguühenduse, peab Ostja tasuma Võrguettevõtjale ka katkestamisega ja tagasi ühendamisega seotud kulutused. Enne eelnimetatud kulude tasumist ja võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist või äralangemist ei ühendata Ostja Tarbimiskohta elektrivõrguga.
9.11. Ostja Tarbimiskohas võrguühenduse katkestamine ei lõpeta Lepingut. Mõlemal Poolel on õigus nimetatud katkestusest tingituna Leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette 30 (kolmkümmend) päeva.
9.12. Juhul, kui Ostja Tarbimiskohas võrguühenduse katkestamine toimus Ostja süül ja sellest tulenes Lepingu lõpetamine, ei võta see Võrguettevõtjalt õigust nõuda Ostjalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist ja Ostjalt kohustust täita need kohustused.
10. TEAVITAMINE
10.1. Kõik teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis Lepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui Lepingus või tingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat vormi.
10.1.1. Kirjalik teade loetakse kätteantuks, kui:
• see on üle antud allkirja vastu,
• see on saadetud tähtsaadetisena,
• see on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis,
• kui see on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 10 (kümme)
kalendripäeva.
10.2. Ostja teavitab Võrguettevõtjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad Tingimuste täitmist.
10.3. Ostja on kohustatud teatama Võrguettevõtjat kõikidest riketest ja tekkinud häiretest elektrivõrgu töös.
10.4. Võrguettevõtja teavitab Ostjat plaanilistest elektrikatkestustest vähemalt 2 (kaks) päeva ette. Ostja teavitamine toimub kirjaliku teate toimetamisega Ostja Tarbimiskohas asuvasse postkasti. Juhul, kui Ostjaga on sõlmitud kokkulepe Ostja teavitamiseks elektronposti, SMS sõnumite vms. elektroonilise sidevahendite kasutamise teel, siis edastatakse teade Ostjale kokkulepitud viisil. Ostja võtab tarvitusele abinõud temale elektrikatketusega tekkida võiva kahju ära hoidmiseks.
10.5. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.
11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA NÕUSOLEKUD
11.1. Võrguettevõtja lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest.
11.2. Ostja esitab Võrguettevõtjale Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed, s.h.: Ostja ja/või tema esindaja nime ja isikukoodi/registrikoodi, kontakt- ja tarbimiskoha andmed. Andmete muutumisel Lepingu täitmise käigus esitab Ostja Võrguettevõtjale andmete muudatused või täiendavad andmed.
11.3. Lepingule allakirjutamisega annab Ostja Võrguettevõtjale ja isikutele, keda Võrguettevõtja kasutab oma kohustuste täitmiseks, nõusoleku Lepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud Ostja isikuandmete töötlemiseks Lepingu täitmise ja võrguteenuste osutamise eesmärgil.
11.4. Juhul, kui Ostja ei täida temaga sõlmitud Lepingu tingimusi, vaatamata Võrguettevõtja sellekohasele meeldetuletusele, on Võrguettevõtjal õigus ilma Ostja nõusolekuta töödelda ja edastada Lepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud Ostja isikuandmeid Lepingu täitmise või täitmise tagamise eesmärgil isikutele, keda Võrguettevõtja kasutab oma kohustuste täitmiseks (võrguühenduse katkestamiseks) ja isikutele, keda Võrguettevõtja kasutab võlgnevuse sissenõudmiseks või kellele loovutab Ostja vastu Lepingust tulenevad nõuded.
11.5. Võrguettevõtjal on õigus omada juurdepääsu Ostja isikuandmetele Ostja nõusolekuta kui ta taotleb teavet, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites ning sellele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
11.6. Ostjal on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmete osas, nõuda ebaõigete andmete parandamist ning saada teavet, kellele tema andmeid on edastatud.
12. LEPINGU JA TINGIMUSTE MUUTMINE
12.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel, Lepingus või Tingimustes või seaduses ette nähtud alustel, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.
12.2. Lepingu muutmisest tuleb teatada kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.
12.3. Ostja saab oma kontaktandmeid ja valitud hinnapaketti muuta, esitades Võrguettevõtjale avalduse.
12.4. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi. Võrguettevõtja teavitab muudatustest enne muudatuste või uute tingimuste kehtima hakkamist vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette kirjalikult, koos Ostjale esitatava arvega ja ühe üleriigilise levikuga päevalehe kaudu ning Võrguettevõtja interneti kodulehel.
12.5. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus Leping üles öelda.
13. LEPINGU KEHTIVUS
13.1. Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt või Poolte vahel kokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on Lepingu sõlmimise ajal võrguühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamise hetkest.
13.2. Leping lõpeb:
13.2.1. tähtajalise Lepingu korral Lepingus nimetatud tähtaja möödumisel;
13.2.2. tähtajatu Lepingu korral, kui Ostja teatab Võrguettevõtjale soovist Leping lõpetada kirjalikult vähemalt 30 päeva ette;
13.2.3. Poolte kirjalikul kokkuleppel;
13.2.4. Lepingu ülesütlemisel Lepingus, Tingimustes või õigusaktides ettenähtud asjaoludel ja korras;
13.2.5. äritarbija lõppemisel.
13.3. Võrguettevõtja võib Lepingu üles öelda ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendada, teatades Lepingu ülesütlemisest vähemalt 30 päeva ette, kui:
13.3.1. ta on võrguühenduse katkestanud Lepingu rikkumise tõttu ja see katkestus on järjest kestnud vähemalt 180 päeva ning Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud;
13.3.2. Ostja on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi ja ei ole rikkumist Võrguettevõtja antud mõistliku aja jooksul heastanud ning seetõttu ei saa Võrguettevõtjalt mõistlikult oodata Lepingu täitmise jätkamist.
13.4. Füüsilisest isikust Ostjat teavitab Võrguettevõtja lepingu ülesütlemisest või võrguühenduse katkestamisest tähtsaadetisena.
13.5. Võrguühenduse taastamiseks peab Ostja tasuma Võrguettevõtjale selleks tehtavad kulud.
13.6. Võrguettevõtja võib võrgulepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või enne 30-päevase etteteatamistähtaja lõppu, kui lepingujärgne tarbimiskoht on võõrandatud ning Ostjal puudub selle kasutamiseks seaduslik alus.
13.7. Ostja võib tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu üles öelda, kui ta on sellest vähemalt 30 päeva ette teatanud, juhul, kui lepingu esemeks oleva võrguühenduse suhtes ei ole olemas kehtivat elektrilepingut teise isikuga, kes ei ole selle võrguühenduse osas lepingut sõlminud.
13.8. Ostja peab teatama Lepingu lõpetamise soovist kui Ostja võõrandab Tarbimiskoha (kinnistu, hooned, seadmed), vastasel juhul vastutab Ostja Tarbimiskohas kas tema või kolmandate isikute poolt tarbitud Võrguteenuse eest, sh. kohustub tasuma selle eest Võrguettevõtjale. Nimetatud vastutus lõpeb päevast, millal Ostja informeeris Võrguettevõtjat uutest Tarbimiskoha omanikest ja/või valdajatest.
13.9. Ostja võimaldab Võrguettevõtjal teostada tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendada. Ostja on kohustatud tasuma arvel näidatud tähtpäevaks kõik võlgnetavad summad sh. Lepingust tulenevad tasud. Kui ostja ei võimalda Võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatust ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendamist, siis Ostja kohustub tasuma arve näidu alusel, mille Võrguettevõtja on fikseerinud esimesel võimalusel pärast Lepingu lõppemist.
13.10. Ostja surma korral on selle isiku pärija(te)l, kelle omandusse või valdusse jääb Tarbimiskoht, õigus taotleda kõikide Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmist, olles eelnevalt Võrguettevõtjale täitnud kõik Lepingust tulenevad pärandaja kohustused.
14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
14.1. Lepingust tulenevaid vaidlusi lahendavad Pooled kokkuleppe teel.
14.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus Elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga võib teine Pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
14.3. Ostja võib pöörduda tarbijakaitseseaduses sätestatud korras kaebusega tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole, kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot.
14.4. Lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suuda lahendada kokkuleppe teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas.