Liitumistingimused

Liitujale väljastatakse liitumistingimused 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest.

Liitumisingimustes määratakse kindlaks:

 • liitumispunkt;
 • lubatav maksimaalne soojuskoormus
 • soojuse arvestuse ja kontrollmõõteriistade paigaldamise nõuded;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liituja ja võrguettevõtte kohustused;
 • liitumistasu
 • liitumistingimuste kehtivusaeg;
 • muud eritingimused.

Reeglina projekteerib ja ehitab AS ESRO kaugküttetorustiku kuni liitumispunktini.
Liitumispunkt on liituja ühenduskoht kaugküttevõrguga, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
Liituja projekteerib ja ehitab oma vahenditest kaugküttetorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab soojussõlme.
Liitumise tööprojekt tuleb enne tööde alustamist kooskõlastada AS-ga ESRO.

Liitumistaotlus

Kaugküttevõrguga liitumiseks palume Teil esitada meile liitumistaotlus.

Taotluse vormi leiate siit:  Liitumistaotlus AS ESRO kaugküttevõrguga liitumiseks

või saate meie müügiosakonnast.

Liitumistaotlus ja väljavõte asendiplaanist planeeritava soojasõlme asukohaga palun saata meile, kas:

 1. postiga aadressile: Puidu 11,  71020 Viljandi
 2. E-postiga esro@esro.ee
 3. faksiga 43 37783
 4. tuua meie kontorisse.

Täiendavat informatsiooni saate telefonil 43 51065.

Liitumisleping

Kui liituja on liitumistingimustega nõus, siis kaugküttevõrguga liitumiseks sõlmib võrguettevõtja liitujaga liitumislepingu, mis on tehnilise projekti koostamise ning soojusenergia müügilepingu sõlmimise aluseks.
Müügilepingu projekt väljastatakse pärast liitumislepingu mõlemapoolsest allkirjastamisest.

Liitumislepingus määratakse kindlaks:

 • liitumispunkt;
 • liitumise tehnilised tingimused;
 • tehniliste tingimuste muutmine;
 • võrgu teeninduspiir;
 • lepingu täitmise tähtaeg;
 • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused;
 • soojustarne katkestamise võimalikud põhjused;
 • lepingu lõpetamine

Liitujale esitatavates tehnilistes tingimustes määratletakse:

 • lubatav maksimaalne soojuskoormus;
 • soojuskandja temperatuurigraafik, rõhu piirid ja kulu liitumispunktis;
 • soojuse arvestuse ja kontrollmõõteriistade paigaldamise nõuded;
 • nõuded reguleerimisseadmetele;
 • nõuded soojussõlme ruumile;
 • nõuded objekti kasutuselevõtmiseks;
 • soojuskoormuste ühendusskeem;
 • soojusseadmete vaheline teeninduspiir;
 • tehniliste tingimuste kehtivusaeg;
 • muud eritingimused.

Kaugküttevõrku lülitamine

Kui liitumiseks on vajalikud seadmed ehitatud ja paigaldatud (ühendustoru, soojussõlm, soojusmõõtesüsteem), kontrollib AS ESRO esindaja nende vastavust liitumislepingus kokkulepitud liitumistingimustele, sh. AS ESRO poolt kooskõlastatud tööprojektile.

Eelnimetatud tingimuste täitmise vastavusel ja sõlmitud soojusenergia müügilepingu olemasolul, lülitatakse teid kaugkütte võrku.

Muu kaugkütet puudutav seadusandlus:

Kelle kinnistut läbib kaugküttetrass, peaks teadma, et:

“…Surveseadme kaitsevöönd on surveseadet, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist….”

“…Surveseadme kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada surveseadet, sealhulgas ei tohi:

 1. tõkestada juurdepääsu surveseadmele, ladustada jäätmeid, kemikaale või väetisi, istutada puid ja põõsaid;
 2. surveseadme omaniku loata ehitada, teha lõhkamis-, puurimis- ja kaevetöid, samuti üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, ladustada ja teisaldada raskusi ning organiseerida ülesõite või teha muid surveseadme ohutust mõjutada võivaid töid “

“Maa-aluste soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja horisontaaltasand, kaitsevööndi ulatus on:

 1. alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 meetrit;
 2.   200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit.”