Kohustume:

 • Arendama ettevõtet, silmas pidades pikaajalist ja jätkusuutlikku perspektiivi;
 • Tegema tooteid ja teenuseid kliendi rahulolu saavutamise eesmärgil järgides kliendi, vastavas valdkonnas kehtiva seadusandluse, kohalike omavalitsuste ning muid tunnustatud nõudeid;
 • Hoidma inimsõbralikku töökeskkonda ning tagama personali arendamise, teadvustamise ja vastutustunde tõstmise kaudu juhtimissüsteemi toimimine.

Soojusenergiaga varustamisel kohustume:

 • Kindlustama kliendile pideva ja jätkuva sooja vee ja toasooja olemasolu;
 • Hoidma keskkonna saastamise vältimiseks kateldes maksimaalselt efektiivset põlemisprotsessi;
 • Tagama kütuste kasutamisel nende ohutu ja keskkonnasõbralik käitlemine;
 • Tegutsema jaotusvõrkudes tekkivate kadude vähendamise nimel.

Ehitustegevusel kohustume:

 • Kinni pidama ehitustähtaegadest;
 • Tegema koostööd partneritega sujuva ehitusprotsessi tagamiseks;
 • Eelistama ehitustöid täislahendustena, et garanteerida paigaldatud süsteemide edasine ökonoomne, väikese saastega ja pikaajaline kasutusprotsess;
 • Tagama materjalide ökonoomse kasutamise ja jäätmekäitluse mõjususe ning pinnase taastamistööde korrektsuse.

Hooldustööde teostamisel kohustume:

 • Tagama hooldatava süsteemi võimalikult pikaajalise ja häireteta töö;
 • Suhtlema vajadusel kliendiga hooldatava süsteemi täiustamise nimel;
 • Vältima ohtlike ainete ja nende jäätmete tahtmatu sattumise keskkonda;
 • Hoidma keskkonna saastamise vältimiseks hooldusalusel süsteemil maksimaalselt efektiivset tööprotsessi.

Elektrienergia jaotamisel kohustume:

 • Tagama  ESRO elektrivõrgu häireteta töö
 • Vähendama jaotusvõrkudes tekkivaid kadusid.